1. W przypadku rezygnacji uczestnika później niż 6 dni przed datą warsztatów organizator nie zwraca poniesionych kosztów. Wcześniejsza rezygnacja równoznaczna jest ze zwrotem opłaty za warsztaty pomniejszonej o bankowe koszty operacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn powstałych po stronie Organizatora. W takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na rzecz organizatora.